Privacyregeling

Privacyregeling voor Stichting Vrienden van Sisters of Nazareth – Haifa

1. Deze privacyregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Stichting Vrienden van Sisters of Nazareth – Haifa beschouwt de bescherming van persoonsgegevens als een onmisbaar onderdeel van haar beleid en is hierop altijd aanspreekbaar voor al haar relaties.
  • Stichting Vrienden van Sisters of Nazareth – Haifa verzamelt, bewaart, gebruikt en verstrekt persoonsgegevens alleen voor zover dit van belang is voor het verwezenlijken van haar statutaire doelstelling.
  • Stichting Vrienden van Sisters of Nazareth – Haifa streeft ernaar te handelen in volledige overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
  • Stichting Vrienden van Sisters of Nazareth – Haifa vindt dat haar relaties recht hebben op informatie over de inhoud van deze privacyregeling.

2. Het bestuur van Stichting Vrienden van Sisters of Nazareth – Haifa heeft deze regeling op 19 januari 2012 vastgesteld om de hiervoor genoemde uitgangspunten naar behoren in praktijk te brengen.

3. Stichting Vrienden van Sisters of Nazareth – Haifa registreert alleen persoonlijke gegevens die door of met toestemming van betrokkenen zijn verstrekt (aanmeldingen als lid of donateur, lijsten met belangstellenden, giften e.d.) en gegevens die afkomstig zijn uit openbare adressengidsen en adressenbestanden.

4. Het adressenbestand van Stichting Vrienden van Sisters of Nazareth – Haifa is op grond van artikel 3 van het Vrijstellingsbesluit niet geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

5. Ingevolge het Inzage- en Correctierecht in de WBP heeft ieder die in onze administratie geregistreerd staat, recht van inzage in de eigen vastgelegde persoonsgegevens. Op verzoek worden deze eigen gegevens op schrift gesteld en aan de betrokkenen toegezonden. Men heeft het recht deze gegevens te laten corrigeren.

6. Op grond van het recht van verzet worden persoonsgegevens op verzoek van betrokkenen definitief gewist uit de administratie met inachtneming van de hierbij van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en accountantsvoorschriften.

7. Stichting Vrienden van Sisters of Nazareth – Haifa houdt een (digitaal) archief bij van correcties en verwijdering van persoonsgegevens die op verzoek van haar relaties plaatsvinden. Stichting Vrienden van Sisters of Nazareth – Haifa kan persoonsgegevens gebruiken om haar relaties te informeren over haar activiteitenen te verzoeken om financiële steun. Relaties die dit niet wensen, kunnen dit melden bij het secretariaat.

8. Stichting Vrienden van Sisters of Nazareth – Haifa zal deze wens vastleggen in de administratie en hiervan een bevestiging opsturen.

9. Om de privacy van haar relaties te beschermen, zal Stichting Vrienden van Sisters of Nazareth – Haifa persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wettelijk vereist.

10.Alle bestuursleden, adviseurs en vrijwilligers van Stichting Vrienden van Sisters of Nazareth – Haifa worden geacht deze regeling te kennen en uit te voeren.Klachten over de uitvoering kunnen worden ingediend per brief of e-mail en zullen worden afgehandeld. De klacht wordt onderzocht en binnen twee maanden na de datum van ontvangst van de klacht wordt schriftelijk teruggekoppeld over de afwikkeling.

11.Deze regeling is op aanvraag verkrijgbaar voor een ieder die in onze administratie geregistreerd staat en wordt tevens gepubliceerd op de website van onze stichting.

12.Het nu volgende privacystatement wordt tenminste 1x per kalenderjaar gepubliceerd in onze nieuwsberichten:

Stichting Vrienden van Sisters of Nazareth– Haifa beschouwt de bescherming van persoonsgegevens als onderdeel van haar beleid. Onze privacyregeling is gebaseerd op en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op verzoek zenden wij u een papieren exemplaar toe. 

13.Deze regeling kan, met inachtneming van de betreffende voorschriften, alleen door het bestuur worden gewijzigd.